Activiteiten van werkgroep Duurzame Fluitersmaat afgelopen jaar en plannen voor komende tijd, ten behoeve van algemene ledenvergadering van Bewonersvereniging de Fluitersmaat op 29 maart 2023 in de Boerderij.

Dag allemaal,
dit verslag van de activiteiten van onze werkgroep/duurzaam wijkinitiatief , de duurzame Fluitersmaat beslaat de periode vanaf de vorige ledenvergadering, 22 maart 2022, tot 29 maart 2023

De werkgroep bestaat nog steeds en onderneemt regelmatig activiteiten. De groep heeft wel wat wisseling van leden gehad.

We zijn nu met 12 mensen plus iemand die bij losse activiteiten soms meehelpt, alsmede ook 1 persoon die vanuit andere een wijk belangstelling heeft en soms mee vergadert.

We hebben 250 euro subsidie ontvangen ter ondersteuning van activiteiten die we afgelopen jaar 2022 organiseerden en we kunnen voor 2023 weer aanvragen. Dit is aan alle duurzame wijkinitiatieven toegezegd door de Gemeente, voor deze 2 jaren.

Duurzame Fluitersmaat staat in contact met andere duurzame wijkinitiatieven en duurzaamheid- ambtenaren van Gemeente. De Gemeente heeft budget om een coördinator aan te stellen voor een aantal uren per week om samenwerking van de verschillende duurzame wijkinitiatieven te helpen coördineren. Ook gaat deze persoon meehelpen om duurzaamheid café-bijeenkomsten voor de wijkinitiatieven te organiseren. Het duurzaamheid café is inmiddels 2x georganiseerd en is zeer goed bezocht, informatief en stimulerend. De deelnemers uit de wijkinitiatieven kunnen de ervaringen en kennis die ze opdoen weer gebruiken in hun wijken.

Het eerste duurzaamheidscafé betrof de ‘aftrap’ van het café waarin het gemeentelijke transitiebeleid werd besproken en uitgangspunten voor gezamenlijke en gecoördineerde acties van wijkinitiatieven, Vivare en Gemeente werden bediscussieerd.

In het tweede duurzaamheidscafé een bezoek aan de Energie-winkel in Tiel, participeerden 2 deelnemers van Duurzame Fluitersmaat. Deze energiewinkel biedt enorm veel informatie op het gebied van verduurzaming van woningen. Ook wordt advies verstrekt. Op basis van dit bezoek is een informatiemap samengesteld. Geïnteresseerden die een bezoek aan die energiewinkel willen brengen kunnen zich richten tot Mandy Teurlincx-Velthuis. Of email sturen naar haar: energiecoach@fluitersmaat.nl Mandy beheert ook de informatiemap, die te leen is.

Overzicht activiteiten in de wijk:

Mei 2022:
Regenwater afkoppelen, workshop gepland, maar afgelast vanwege te weinig animo. Als mensen hier meer over willen weten kunnen ze onze werkgroep vragen om info of en water-afkoppelcoach gemeente via website www.Renkumverduurzaamtsamen.nl, gratis advies vragen.

Augustus 2022:
Mary stond namens ons wijkinitiatief met een aantal afgevaardigden van ander duurzame wijkinitiatieven in Oosterbeek op de Poëzie-markt om daar materiaal en flyers en mondelinge informatie te verstrekken over wat mensen zelf kunnen doen aan verduurzamen in woning en tuin .

September 2022:
Op 29 september is een avond over groene daken georganiseerd. De inleiding van hierover is nog te verkrijgen en Michael kunt u ook hier naar vragen. Hij heeft zelf een groen dak op carport.

November 2022:
Op 5 november organiseerde de werkgroep een duurzaamheids-(mid)dag. Twee werkgroep-leden (Mandy en Bas) die bij HOOM getraind zijn in gebruik van de warmtecamera toonden het gebruik hiervan. U kunt hen vragen voor een warmtescan + uitleg in uw woning. Verder kon men ook de CO2 meter zien en de P1-meter voor de slimme meter. Daarna werd er een wandeling langs een aantal woningen gemaakt waar je duurzame maatregelen werden getoond. Mensen hadden zich daarvoor aangemeld. Sommige wijkbewoners menen dat de werkgroep niet genoeg inzoomt op bewoners die nog niet toe zijn aan grotere maatregelen. We nemen dit serieus en staan open voor bewoners die eerst kleinere maatregelen willen nemen. We zijn er voor iedereen in de wijk of je eerste stappen maakt in verduurzamen of al bijna een klimaatneutraal woont.

Een werkgroep-lid volgt de gemeentelijke acties betreffende hulp bij energienood. Inmiddels heeft ook een werkgroep-lid een cursus gedaan voor Energiecoach. Die kan mensen thuis praktisch helpen met eerste maatregelen om energie te besparen; Zie laatste nieuwsbrief. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven via website gemeente. Je kunt ons ook direct vragen hoe dit werkt. En er is energiewinkel geopend in de dorpsstraat Renkum. Ook hieraan zijn energiecoaches verbonden. Ga gerust eens kijken daar!

Ook in 2023 dit jaar plan(d)nen we activiteiten.

Gemeentelijke plannen voor energietransitie in de wijk

De werkgroep is verder actief met het bestuderen Warmte Transitie-visie van Gemeente. Fluitersmaat is een van de prioriteitswijken voor de warmtetransitie. We stelden vragen op en we willen in onze wijk een avond organiseren met bewoners en vervolgens met een duurzaamheidsambtenaar, om onze vragen bij de visie van gemeente helder te hebben en de tijdsplanning voor de transitie te kennen, zodat goed voorbereid zijn als de transitie activiteiten van start moeten gaan (komend jaar?)

Biodiversiteit in de wijk

Okt 2022:
fietstocht georganiseerd door gemeente Renkum waarbij diverse initiatieven werden bekeken en toegelicht. 1 persoon aan deelgenomen

17-10-2022:
1 persoon deelgenomen aan bijeenkomst Renkum zoomt om beter beeld te krijgen wie betrokken is, welke initiatieven er zijn e.d. vanuit de wens hoe hierbij aan te haken.

14-11-2022:
Luuk en Wenda overleg met beleidsmedewerker gemeente om beeld te krijgen van wat in de wijk mogelijk is, wat de spelregels vanuit de gemeente zijn om een initiatief vorm te geven.

Op 18 januari is deze kennis ingebracht in de vergadering. Een aantal mensen van onze groep bezochten een heel interessante lezing van iemand die vertelde over bijen en biodiversiteit. Zij was betrokken bij Arnhem Zoemt en deze beweging is in Arnhem in verschillende wijken actief om meer inheemse zaden en plantjes te verspreiden en hier inwoners voor te informeren en enthousiasmeren. Renkum zoemt had deze lezing georganiseerd in De Beken te Renkum.

Ons wijkinitiatief is nu begonnen met een campagne voor bevordering van biodiversiteit

Op 22 maart is er een thema avond georganiseerd over biodiversiteit, wat dit is en welke initiatieven er zoal in de gemeente worden ondernomen in deze. Tijdens die avond is van gedachte gewisseld over de ideeën, kansen in onze wijk.

Er was ook een vertegenwoordiger van de afdeling groen van de Gemeente aanwezig. De avond werd goed bezocht.

Robin Biekart, een bosbouwkundige Wageninger, is tijdelijk aan de gemeente verbonden en gaat zich bezig houden met klimaatadaptatie. Hij probeert bewoners te informeren over het belang van meer groen en bomen en struiken in tuinen en minder tegels. Dit om opwarming dorp tegen te gaan en water vast te houden. Het voorstel is om rond juni in de wijk een aantal tegels te ‘wippen’ om daar bij- en onderhoudsvriendelijke planten voor in de plaats te zetten.

Op de 7 e mei organiseren we de volgende stekjesmarkt. Voor binnen planten en voor de tuin. Er zal daar ook informatie te verkrijgen zijn over biodiversiteit en Renkum Zoemt en we delen zaden uit voor de tuin, en er komen zaden voor zonnebloemwedstrijd kinderen.

Verdere activiteiten moeten nog afgesproken worden. Dus dit alles is in beginfase en er moeten nog plannen gemaakt en dan pas ingediend als ze er zijn of komen. U hoort hier vast meer over komende tijd!

We horen graag van de bewoners in onze wijk wat zij graag zouden willen om aandacht aan te besteden, op het gebied van duurzaamheid!

Mary Jansen